Nya personalkategorier

Sedan gammalt har det funnits gifta och ogifta tjänstemän inom utrikesförvaltningen. På senare tid har tillkommit sammanboende. I specialbestämmelserna för UD i AST heter det: “Vid tillämpning av bestämmelserna i denna del skall med make likställas person med vilken tjänstemannen sammanbor under äktenskapsliknande förhållanden sedan minst ett år. Arbetsgivaren får besluta att även annan person än som nu har sagts skall likställas med make.” I en protokollsanteckning tilläggs: “Att tjänstemannen sedan minst ett år sammanbor med annan person under äktenskapsliknande förhållanden får i regel anses tillfredsställande styrkt om tjänstemannen företer skriftlig förklaring härom undertecknad av de båda sammanboende.” En ändring av reglerna för utfärdande av diplomatpass har blivit nödvändig. Diplomatpass utfärdas även för “person som sedan minst ett år sammanbor under äktenskapsliknande former med handläggande tjänsteman i departementet eller annan person som tjänstgör vid utlandsmyndighet och som är berättigad till diplomatpass jämte barn under 20 år.”

I mindre upplysta länder har man mött denna svenska innovation med viss förvåning. En svårighet har varit att sammanboende i diplomatlistorna måste redovisas tillsammans men med olika familjenamn. Den kvinnliga partens titel har också varit ett problem. Mme eller Mlle? Det är inte så enkelt som i Sverige, där även fröknar är fruar.

Statens utlandslönenämnd har nyligen tagit ännu ett steg på upplysningens väg. I ett Utkast II till ett cirkulär 1978-05-26 talar man om “en ogift person med medföljande make”. Till en början tror man att detta strider mot logikens lagar (contradictio in adjecto). Men sedan förstår man att vad som avses är “en ogift person med annans make”. Reglerna om sammanboende kan direkt tillämpas i detta fall. Ingenting sägs ju i AST om att båda de sammanboende skall vara ogifta. (Vägen torde även vara öppen för två personer som är gifta med andra att sammanbo och få diplomatpass).

Cirkeln torde nu vara sluten. Det finns gifta och ogifta tjänstemän, sammanboende som är ogifta och dessutom sammanboende där den ena parten eller båda är gifta på annat håll. Det skall bli intressant att se om man kan hitta flera kombinationsmöjligheter.

(Insändaren var införd i UD-KURIREN nr 3-4/78).